Witaj, planujemy trasę tegorocznych

Inspekcji Fotelików

Daj znać gdzie powinniśmy przyjechać!

Zgłoś się i sprawdź czy Twoje dziecko jest bezpieczne!

Będziemy Cię informować o aktualnościach fotelik.info

Konkurs na billboard fotelik.info! Do wygrania nagroda pieniężna!

Autor: Redakcja fotelik.info

Data dodania: 2021-02-24 15:22:52    Ostatnia aktualizacja: 2021-02-25 11:24:28

Punkt w Skarżysku ma już prawie miesiąc! Z tej okazji, ogłaszamy konkurs! Do wygrania nagroda pieniężna!
Punkt w Skarżysku ma już prawie miesiąc! Z tej okazji, ogłaszamy konkurs! Do wygrania nagroda pieniężna!


Jesteś twórcą? Lubisz kreatywne zadania? Masz smykałkę do projektowania i lubisz działania w programach graficznych? Mamy cos dla Ciebie! Zostań twórcą billboardu fotelik.info!

O co chodzi? O projekt billboardu dla fotelik.info, w celu promocji placówki handlowej fotelik.info w Skarżysku Kamiennej. Wszystkie wymogi formalne, oraz dane techniczne plakatu, podane są w poniższym regulaminie w §4.

Na Wasze zgłoszenia, czekamy do 11.03.2021, do godziny 12.00. Zgłoszenia i pytania, prosimy kierować pod adres mailowy anna.bujno@fotelik.info.

Powodzenia! :-)

............................................................................................................................................................................................


Regulamin konkursu na zaprojektowanie banera reklamowego fotelik.info w Skarżysku Kamiennej

§1. Organizator i cele konkursu
Organizatorem konkursu pod nazwą „Plakat dla fotelik.info”, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma E4S Joanna Kurpiewska, z siedzibą przy ul. Ryżowej 29, 02-495 w Warszawie, NIP 1132362344, REGON 147208353 zwana dalej Organizatorem.
Celem Konkursu jest zaprojektowanie oryginalnego plakatu graficznego lub słowno-graficznego na cele promocji placówki handlowej fotelik.info w Skarżysku Kamiennej, Plakat powinien być pełnokolorowy.
Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.
Konkurs jest przeprowadzany zgodnie z niniejszym Regulaminem.


§2. Terminy i prowadzenie Konkursu
Zgłoszenia do Konkursu ( dalej Zgłoszenie) dokonuje się poprzez wysłanie pracy konkursowej na adres e-mail: anna.bujno@fotelik.info
Przyjmowanie Zgłoszeń prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie: od dnia zamieszczenia konkursu na stronie internetowej Organizatora, tj. 25.02.2021 do dnia 11.03.2021 r. do godz. 12.00. Za godzinę końcową przyjęcia zgłoszenia przyjmuje się godzinę otrzymania wiadomości e-mail przez Organizatora.
Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator. Organizator jest jednocześnie podmiotem przyrzekającym Nagrodę, o której mowa w §6 ust. 7 Regulaminu.

§3. Uczestnicy
Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu indywidualnie lub zespołowo.
Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Uczestniku, dotyczyło wszystkich członków zespołu.
Nie wprowadza się ograniczenia ilości prac zgłaszanych przez jeden zespół lub indywidualnego Uczestnika, z tym, że Uczestnik biorący udział w Konkursie jako członek danego zespołu, nie może jednocześnie brać udziału w Konkursie jako członek innego zespołu albo indywidualnie.
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i prowadzenie Konkursu, w szczególności wchodzący w skład Kapituły, o której mowa w §6 ust. 1 Regulaminu.

§4. Wymogi formalne
Zgłoszenie powinno zawierać pracę zgłaszaną do Konkursu (zwaną dalej, Plakatem) wyłącznie w wersji elektronicznej, w wysokiej rozdzielczości w formacie grafiki wektorowej, w formacie .pdf, .crd, .ai, .odg. Rozmiar pliku zawierającego Plakat nie może być większy niż 25 MB. Kolory służące do identyfikacji graficznej Organizatora to #000 i #fff200.
W Zgłoszeniu każdy Uczestnik powinien ponadto:
podać swoje imię i nazwisko,
podać numer telefonu kontaktowego,
podać adres zamieszkania,
podać adres kontaktowy e-mail,
w przypadku zespołów Uczestnik przesyłający Zgłoszenie powinien dołączyć dane wskazane w punktach a) -c) dotyczące wszystkich członków zespołu.
Plakat powinien wskazywać na placówkę handlową Organizatora, zajmującą się dopasowywaniem i sprzedażą bezpiecznych fotelików samochodowych dla dzieci pod marką fotelik.info w Skarżysku Kamiennej. Plakat musi zawierać logo marki fotelik.info, (które zostanie udostępnione po wysłaniu maila pod adres: anna.bujno@fotelik.info) oraz dane teleadresowe palcówki, tj: Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 39, tel: 41 201 08 58. Wymyślenie hasła reklamowego leży po stronie Uczestnika. Hasło reklamowe staje się elementem pracy konkursowej, jednak może być wykorzystywane przez Organizatora oddzielnie i niezależnie.
Plakat musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym i nie może być łudząco podobne do już funkcjonujących w obrocie.
Zgłoszenia przesłane w inny sposób niż podany w §2 ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie.
Uczestnik oświadcza, iż przesłane przez niego Plakat nie został i nie zostanie wykorzystany w innym konkursie.
Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą Plakatu (z zastrzeżeniem zespołów, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2), oraz że Plakat nie narusza dóbr osobistych, ani żadnych praw, w szczególności praw autorskich i pokrewnych osób trzecich.
Uczestnik oświadcza, iż jako twórcy, przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Plakatu.
Plakat będzie wykorzystywane do promowania placówki handlowej marki fotelik.info w Skarżysku Kamiennej i w szczególności będzie umieszczany na nośniku reklamowym typu billboard oraz na ulotkach, nośnikach elektronicznych i w Internecie, nośnikach reklamy zewnętrznej, gadżetach promocyjno-reklamowych.

§5. Kwalifikacja do Konkursu
Organizator weryfikuje spełnienie wymogów formalnych określonych w niniejszym Regulaminie i odrzuca Plakaty nie spełniające tych wymogów. Organizator może, ale nie musi wezwać do uzupełnienia braków w przesłanym projekcie. Przesłana poprawiona praca będzie traktowana jako nowy Plakat.
Komunikacja na linii Organizator – Uczestnik wygląda następująco:
po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje na podany w adres e-mail potwierdzenie zgłoszenia Plakatu w Konkursie,
Plakat zostanie poddany ocenie Organizatora co do zgodności z Regulaminem,
jeśli Plakat zostanie odrzucony przez Organizatora jako niezgodny z Regulaminem, to Uczestnik otrzyma stosowne powiadomienie,
jeśli Plakat spełnia wymagania Regulaminu, Uczestnik otrzyma powiadomienie o zakwalifikowaniu do Konkursu.

§6. Wybór Laureata
Wyboru zwycięzcy Konkursu, zwanego dalej, Laureatem dokonuje kapituła Konkursu (zwana dalej, Kapitułą”), w której skład wchodzą:
Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń, twórca marki fotelik.info jako Przewodniczący Kapituły.
Anna Bujno – kierownik projektów konkursowych marki fotelik.info, jako Członek Kapituły.
Jan Broniatowski, dyrektor do spraw rozwoju sieci marki fotelik.info, jako Członek Kapituły.
Dominik Lasota, kierownik punktu handlowego w Skarżysku Kamiennej marki fotelik.info, jako Członek Kapituły.
Michał Guzek, zastępca kierownika placówki handlowej marki fotelik.info w Warszawie, jako Członek Kapituły.
Skład Kapituły może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizator.
Członkowie Kapituły decydują i oceniają Plakaty w skali 1–5 punktów w poniższych kategoriach:
Walory estetyczne.
Nośność marketingowa.
Użyteczność.
Pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
W przypadku gdy Komisja Konkursowa uzna, że oceniane projekty spełniają w niewystarczający sposób warunki wskazane przez Organizatora, może podjąć decyzję o negocjowaniu z projektantem zmian, we wskazanym przez Komisję projekcie, w celu uzyskania zadowalającego efektu.
Z posiedzenia Kapituły sporządzony zostanie protokół, który zawierać będzie liczbę członków Kapituły obecnych na posiedzeniu oraz informacje o liczbie punktów przyznanych każdemu Plakatowi przez poszczególnych członków Kapituły. Protokół zostanie podpisany przez wszystkich członków Kapituły i będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
Kapituła dokona wyboru najlepszych projektów nadesłanych na konkurs do dnia 12.03.2021 roku. Kapituła wybierze jeden projekt. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach w mediach społecznościowych.
Nagroda w Konkursie, zwana dalej, Nagrodą” jest ufundowana przez Organizatora.
Za projekt, który wybierze Komisja Konkursowa, przyznana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł (słownie tysiąc złotych zero groszy) netto.
Organizator doliczy do kwoty nagrody kwotę należnego do potrącenia podatku.
W przypadku wyboru pracy zespołu nagroda nie ulega zwielokrotnieniu. Podział nagrody jest w gestii Uczestników i nie podlega jurysdykcji Organizatora.
Nagroda zostanie wypłacona Laureatowi Konkursu po zawarciu Umowy, o której mowa w § 7 Regulaminu oraz po otrzymaniu przez Organizatora pliku we wskazanym w Regulaminie formacie, w terminie nie krótszym niż 14 dni na konto bankowe podane przez Laureata.
W przypadku braku kontaktu z Laureatem przez kolejne 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, prawa do nagrody oraz tytułu Laureata konkursu przechodzą na autora kolejnego wybranego przez Kapitułę projektu Plakatu.

§7. Prawa autorskie
W Konkursie mogą̨ brać́ udział jedynie projekty Plakatów będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestnika, nie naruszające praw osób trzecich i wolne od wad prawnych. Z chwilą zgłoszenia projektu Plakatu do Konkursu uczestnik wyraża zgodę̨ na korzystanie z projektu przez organizatora dla celów konkursowych.
Przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych przez autora/ów projektu zwycięskiego Plakatu następuje w chwili podpisania Umowy stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu przez obie strony. Organizator będzie uprawniony do korzystania z zaprojektowanego przez laureata Plakatu bez konieczności podawania danych zwycięzcy Konkursu.
Organizator będzie miał w szczególności prawo do:
Upowszechniania, utrwalania, modyfikowania oraz zwielokrotniania Plakatu bez ograniczeń;
Rozpowszechniania Plakatu w dowolny sposób, tj. poprzez publiczne wykonanie, wyświetlanie, odtwarzanie, wystawianie, nadawanie, reemitowanie i udostępnianie
Dokonywania obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –wprowadzania do obrotu, użyczania lub wynajmowania oryginału i egzemplarzy Plakatu.
Szczegółowa umowa przejścia praw autorskich zostanie zawarta z Laureatem korespondencyjnie – w trybie opisanym w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu.
Laureat zobowiązuje się do przesłania Plakatu na adres e-mail: anna.bujno@fotelik.info w wysokiej rozdzielczości w formacie cdr lub ai lub eps. wraz z dodatkowymi informacjami:
opis znaczenia znaku,
opis budowy znaku
opis zastosowanej kolorystki znaku,
pole ochronne znaku
wersje monochromatyczną oraz achromatyczną,
opis zalecanych rodzajów czcionek, kolorów tła,
opis niepoprawnych rodzajów czcionek, kolorów tła,
maksymalne ustandaryzowanie znaku wraz z dokładnym opisem,
Laureat udziela Organizatorowi zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek Plakatu, w tym również do wykorzystywania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami.
Laureat zobowiązany jest wydrukować w dwóch egzemplarzach, uzupełnić o swoje dane, podpisać i odesłać na adres Organizatora podany w Regulaminie Umowę stanowiącą załącznik do Regulaminu, (dostarczony mailowo przez anna.bujno@fotelik.info). Organizator podpisze otrzymane od Laureata egzemplarze Umowy i jeden z nich, podpisany przez obie strony, odeśle do Laureata.
W przypadku, gdy Laureat w ciągu 7 dni kalendarzowych od dostarczenia mu projektu Umow
y, nie prześle do Organizatora podpisanych egzemplarzy Umowy, Organizator prześle Laureatowi e-mail wyznaczający mu dodatkowy 7 dniowy termin do wykonania ww. czynności. W przypadku, jeżeli Laureat nie dochowa również dodatkowego terminu, Organizator nie wypłaci Laureatowi Nagrody. Organizator unieważnia Konkurs.

§8. Dane osobowe
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. z późn. zm.) (do dnia 24 maja 2018 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1–88).) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator.
Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
Organizator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych o którym mowa w art. 37–39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Organizatora. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Organizatora związanych z realizacją Konkursu.
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Uczestnikom, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych przez Uczestników jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.
W oparciu o dane osobowe Uczestników Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§9. Postanowienia końcowe
Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania projektów Plakatu jak i dokumentów zgłoszeniowych.
Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z brzemieniem §8 Regulaminu.
Każdy Uczestnik Konkursu może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści Regulaminu, kierując swoje zapytania pisemnie na e-mail: anna.bujno@fotelik.info
Organizator odpowie niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania Zgłoszenia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynął do Organizatora nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Zgłoszenia. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynął po upływie terminu składania Zgłoszenia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Organizator może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Jednocześnie Organizator informuje, iż ewentualne przedłużenie terminu składania Zgłoszeń nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosku, tzn. nie wydłuża go.
Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w Regulaminie są wiążące dla Uczestników.
Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919–921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://fotelik.info/pl/news/


........................................................................................................................................................................................................................

Nie każdy, nawet najdroższy fotelik pasuje do Twojego dziecka!
Zapisz się na dobór w Warszawie (22 203 53 18) w Krakowie (12 378 39 46) we Wrocławiu (71 715 61 32) lub Chorzowie (32 750 03 41)
Kup właściwy!


fotelik.info - foteliki samochodowe dla dzieci - mapka lokalizacji
W naszym Centrum Bezpieczeństwa:
1) Wjeżdżasz do ciepłego i suchego garażu, gdzie spośród 240 modeli fotelików wybierzemy pasujący najlepiej do Twojego auta i Twojego dziecka
2) W tym czasie wypijesz kawę, a Twoje dziecko pobawi się na naszym placu zabaw
3) Zakupisz fotelik, poznasz zasady jego użycia i zapewnisz faktyczne bezpieczeństwo swojemu dziecku
Podaj kontakt do siebie a oddzwonimy i umówimy Cię na wizytę

fotelik.info w mediach

Nowości dotyczące rynku fotelików oraz bezpieczeństwa dzieci w samochodzie, które pojawiły się w mediach.

Radio Kielce o otwarciu fotelik.info w Skarżysku- Kamiennej! Przeczytaj relację i obejrzyj zdjęcia!

Radio Kielce o otwarciu fotelik.info w Skarżysku- Kamiennej! Przeczytaj relację i obejrzyj zdjęcia!

Radio Kielce, odwiedziło w sobotę 30.01, punkt fotelik.info w Skarżysku- Kamiennej. Materiał z otwarcia, można było usłyszeć na antenie radia. Nie udało Ci się? Przeczytaj relację i obejrzyj galerię zdjęć!

Data Publikacji 01.02.21 Czytaj Więcej

  TVP3 Kielce o otwarciu fotelik.info w Skarżysku- Kamiennej! Obejrzyj materiał VIDEO!

TVP3 Kielce o otwarciu fotelik.info w Skarżysku- Kamiennej! Obejrzyj materiał VIDEO!

W sobotę 30.01, TVP3 Kielce, odwiedziło nowy punkt fotelik.info w Skarżysku- Kamiennej. Relację z tej wizyty, mogliśmy oglądać w wieczornym wydaniu programu INFORMACJE. Nie zdążyłeś? Obejrzyj materiał już teraz!

Data Publikacji 01.02.21 Czytaj Więcej

 
TVP3 Kielce odwiedziło fotelik.info w Skarżysku-Kamiennej! Kiedy obejrzeć materiał?

TVP3 Kielce odwiedziło fotelik.info w Skarżysku-Kamiennej! Kiedy obejrzeć materiał?

Wielkie otwarcie właśnie trwa! Za nami pierwsze dobory, uroczyste otwarcie oraz wizyty mediów. Między innymi Radia Kielce i TVP3 Kielce. Kiedy będzie można obejrzeć materiał?

Data Publikacji 30.01.21 Czytaj Więcej

  Echo Chorzowa o bezpłatnych inspekcjach fotelik.info!

Echo Chorzowa o bezpłatnych inspekcjach fotelik.info!

Portal miejski - Echo Chorzowa, o bezpłatnych inspekcjach fotelików w Centrum Bezpieczeństwa fotelik.info w Chorzowie! Przeczytaj więcej!

Data Publikacji 09.07.20 Czytaj Więcej