Witaj, planujemy trasę tegorocznych

Inspekcji Fotelików

Daj znać gdzie powinniśmy przyjechać!

Zgłoś się i sprawdź czy Twoje dziecko jest bezpieczne!

Będziemy Cię informować o aktualnościach fotelik.info

Regulamin konkursu na opowiadanie o nowych przygodach Pucia w foteliku samochodowym

Autor: Redakcja fotelik.info

Data dodania: 2021-10-11 11:05:29    Ostatnia aktualizacja: 2021-10-11 11:29:04
§1. Organizator i cele konkursu

1.Organizatorem konkursu pod nazwą „Przygody Pucia w foteliku samochodowym”, zwanego dalej „Konkursem”, jest firma E4S Joanna Kurpiewska, z siedzibą przy ul. Ryżowej 29, 02-495 w Warszawie, NIP 1132362344, REGON 147208353 zwana dalej Organizatorem.
2.Fundatorem nagród jest: Wydawnictwo NASZA KSIĘGARNIA Sp. z o.o. ul. Apteczna 6, 05-075 Warszawa-Wesoła NIP: 526-020-52-85 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000038853 dalej zwany Fundatorem.
3.Celem Konkursu jest napisanie nowego epizodu przygód Pucia, bohatera popularnych książeczek dla dzieci, pod tytułem: “Przygody Pucia w foteliku samochodowym”.
4.Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, ogólnopolski.
5.Konkurs jest przeprowadzany zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§2. Terminy i prowadzenie Konkursu

1.Zgłoszenia do Konkursu ( dalej Zgłoszenie) dokonuje się poprzez dodanie opowiadania (dalej Opowiadanie) w formie komentarza do posta konkursowego na oficjalnym profilu marki fotelik info na Facebooku, https://www.facebook.com/fotelik.info (dalej Profil)
2.Przyjmowanie Zgłoszeń prowadzone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie: od dnia zamieszczenia konkursu na Profilu Organizatora, tj. 11.10.2021 do dnia 20.10.2021 r. do godz. 20:00 czasu polskiego. . Za godzinę końcową przyjęcia zgłoszenia przyjmuje się godzinę zamieszczenia komentarza pod postem na Profilu.
3.Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 25.10.2021 na Profilu Organizatora.
4.Po ogłoszeniu wyników, Organizator niezwłocznie skontaktuje się ze Zwycięzcami. W przypadku braku kontaktu zwrotnego ze strony Zwycięzcy, lub odmowy podania danych niezbędnych do przesłania Nagrody przez 7 dni, Nagroda przechodzi na kolejne wybrane przez Jury prace.
5.Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator. Organizator jest jednocześnie podmiotem przyrzekającym Nagrodę, o której mowa w §6 Organizator nie jest odpowiedzialny za jakość połączenia internetowego oraz działanie portalu Facebook przed Uczestnikami konkursu.

§3. Uczestnicy

1.Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do Konkursu indywidualnie lub zespołowo.
2.Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba niepełnoletnia za przedstawieniem zgody opiekuna prawnego.
3.Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o Uczestniku, dotyczyło wszystkich członków zespołu.
4.Nie wprowadza się ograniczenia ilości prac zgłaszanych przez jeden zespół lub indywidualnego Uczestnika, z tym, że Uczestnik biorący udział w Konkursie jako członek danego zespołu, nie może jednocześnie brać udziału w Konkursie jako członek innego zespołu albo indywidualnie.
5.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora,pracownicy Fundatora, zaangażowani bezpośrednio w przygotowanie i prowadzenie Konkursu, w szczególności wchodzący w skład Kapituły, o której mowa w §6 ust. 1 Regulaminu.

§4. Wymogi formalne

1.Zgłoszenie powinno zawierać krótką, liczącą od 150 do 400 słów opowieść o przygodach Pucia, jakie mogą go spotkać podczas podróży w foteliku samochodowym.
2.Opowiadanie musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym i nie może być łudząco podobne do dzieł funkcjonujących już w obrocie
3.Zgłoszenia przesłane w inny sposób niż podany w §2 ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie.
4.Uczestnik oświadcza, iż przesłane przez niego Opowiadanie nie zostało już wykorzystane w innym konkursie.
5.Uczestnik oświadcza, iż jest jedynym twórcą Opowiadania, oraz że Opowiadanie. nie narusza dóbr osobistych, ani żadnych praw, w szczególności praw autorskich i pokrewnych osób trzecich.
6.Uczestnik oświadcza, iż jako twórcy, przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Opowiadania.

§5. Kwalifikacja do Konkursu

1.Organizator weryfikuje spełnienie wymogów formalnych określonych w niniejszym Regulaminie i odrzuca Opowiadania nie spełniające tych wymogów. Organizator może, ale nie musi wezwać do uzupełnienia braków w przesłanym Opowiadaniu.. Przesłana poprawiona praca będzie traktowana jako nowe Opowiadanie.
2.Komunikacja na linii Organizator – Uczestnik wygląda następująco:
a)Uczestnik zamieszcza komentarz z Opowiadaniem pod postem konkursowym na Profilu Organizatora
b)Organizator weryfikuje spełnienie wymogów regulaminu konkursowego przez Opowiadanie. O wynikach może, ale nie musi poinformować Uczestnika.
c)Po ogłoszeniu wyników Organizator kontaktuje się przez profil na portalu Facebook z laureatami celem przekazania następujących danych do przesłania Nagrody:
a)Imię, Nazwisko, nr telefonu, adres do wysyłki.
b)oraz podania na swoim Profilu nazwy profilu na Facebooku kont zwycięzców.

§6. Nagroda

1.W konkursie przyznawane są 3 Nagrody, po 1 dla trzech zwycięskich Opowiadań.
2.Nagrodę stanowią 2 książeczki pt. Pucio w Mieście i Pucio mówi dzień dobry.
3.Fundatorem Nagród jest Fundator. Organizator prowadzi wysyłkę Nagród do zwycięzców. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za losy nadanej przesyłki, jak i prawidłowość danych do wysyłki podanych przez zwycięskiego Uczestnika.
4.W przypadku wyboru pracy zespołu Nagroda nie ulega zwielokrotnieniu. Podział nagrody jest w gestii Uczestników i nie podlega jurysdykcji Organizatora.
5.W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą przez kolejne 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, prawa do nagrody przechodzą na autora kolejnego wybranego przez Kapitułę Opowiadania.

§7. Wybór Laureata

1.Wyboru zwycięzców Konkursu, zwanych dalej, Zwycięzcą dokonuje kapituła Konkursu (zwana dalej, Kapitułą), w której skład wchodzą:
a)Anna Bujno – kierowniczka projektów konkursowych marki fotelik.info, jako Przewodnicząca Kapituły.
b)Jan Broniatowski, PM marki fotelik.info, jako Członek Kapituły.
c)Dagmara Górnik, redaktorka portalu i sklepów fotelik.info, kierowniczka ds. komunikacji.
2.Skład Kapituły może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Organizatora.
3.Kapituła ocenia Opowiadania w skali 1–5 punktów w poniższych kategoriach:
a)Realizacja tematu, tj. opowiadanie o foteliku samochodowym
b)Pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu
c)Walory językowe i użyteczne.
4.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia bez podania przyczyny. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podania przyczyny.
5.Z posiedzenia Kapituły sporządzony zostanie protokół, który zawierać będzie liczbę członków Kapituły obecnych na posiedzeniu oraz informacje o liczbie punktów przyznanych Opowiadaniom przez poszczególnych członków Kapituły. Protokół zostanie podpisany przez wszystkich członków Kapituły i będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.

§8. Prawa autorskie

1.W Konkursie mogą̨ brać́ udział jedynie Opowiadania będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestnika, nie naruszają praw osób trzecich i wolne od wad prawnych. Z chwilą zgłoszenia Opowiadania do Konkursu uczestnik wyraża zgodę̨ na korzystanie z projektu przez organizatora dla celów konkursowych.
2.Organizator może, ale nie musi wystąpić do Uczestnika z propozycją zakupu autorskich praw majątkowych do opowiadania.

§9. Dane osobowe

1.Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. z późn. zm.) (do dnia 24 maja 2018 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1–88).) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator.
2.Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i że każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3.Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych (imię i nazwisko) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
4.Organizator oświadcza, że powołał administratora bezpieczeństwa informacji ochrony danych o którym mowa w art. 37–39 RODO. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Organizatora. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Organizatora związanych z realizacją Konkursu.
5.Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, obowiązki fiskalne.
6.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do żądania od Organizatora dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7.Uczestnikom, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Podanie danych osobowych przez Uczestników jest wymagane dla prawidłowej realizacji Konkursu.
9.W oparciu o dane osobowe Uczestników Organizator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§10. Postanowienia końcowe

1.Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadesłania Opowiadań.
2.Zgłoszenie Opowiadania w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z brzemieniem §9 Regulaminu.
3.Każdy Uczestnik Konkursu może zwrócić się do Organizatora o wyjaśnienie treści Regulaminu, kierując swoje zapytania pisemnie na e-mail: [email protected]
4.Organizator odpowie niezwłocznie, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania Zgłoszenia, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynął do Organizatora nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania Zgłoszenia. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu wpłynął po upływie terminu składania Zgłoszenia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Organizator może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Jednocześnie Organizator informuje, iż ewentualne przedłużenie terminu składania Zgłoszeń nie wpływa na bieg terminu składania ww. wniosku, tzn. nie wydłuża go.
5.Udzielone przez Organizatora wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w Regulaminie są wiążące dla Uczestników.
6.Konkurs, prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy art. 919–921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.
7.Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
8.Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. Jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://fotelik.info/pl/news/Nie każdy, nawet najdroższy fotelik pasuje do Twojego dziecka!
Zapisz się na dobór w Warszawie (22 203 53 18) w Krakowie (12 378 39 46) we Wrocławiu (71 715 61 32) lub Chorzowie (32 750 03 41)
Kup właściwy!


fotelik.info - foteliki samochodowe dla dzieci - mapka lokalizacji
W naszym Centrum Bezpieczeństwa:
1) Wjeżdżasz do ciepłego i suchego garażu, gdzie spośród 240 modeli fotelików wybierzemy pasujący najlepiej do Twojego auta i Twojego dziecka
2) W tym czasie wypijesz kawę, a Twoje dziecko pobawi się na naszym placu zabaw
3) Zakupisz fotelik, poznasz zasady jego użycia i zapewnisz faktyczne bezpieczeństwo swojemu dziecku
Podaj kontakt do siebie a oddzwonimy i umówimy Cię na wizytę

fotelik.info w mediach

Nowości dotyczące rynku fotelików oraz bezpieczeństwa dzieci w samochodzie, które pojawiły się w mediach.

Paweł Kurpiewski w Dzień Dobry TVN o tym, jak prawidłowo wybrać fotelik samochodowy

Paweł Kurpiewski w Dzień Dobry TVN o tym, jak prawidłowo wybrać fotelik samochodowy

Biomechanik zderzeń Paweł Kurpiewski wystąpił 30 września w telewizji śniadaniowej Dzień Dobry TVN. Poruszył temat odpowiedniego dopasowania fotelika do dziecka i do samochodu, wytłumaczył, dlaczego foteliki RWF są 5 razy bezpieczniejsze od montowanych przodem do kierunku jazdy i pokazał kilka fotelików powypadkowych.

Data Publikacji 01.10.21 Czytaj Więcej

  Onet Rano #Wiem w fotelik.info, czyli nie tylko o kampanii Tablet jak cegła

Onet Rano #Wiem w fotelik.info, czyli nie tylko o kampanii Tablet jak cegła

Onet Rano #Wiem w fotelik.info! Pokazujemy, jak wybrać bezpieczny fotelik dla dziecka, na czym polega poprawny montaż fotelika oraz dlaczego nie należy dawać dzieciom tabletu luzem w samochodzie. Podpowiadamy też rozwiązania, które umilą najmłodszym podróż, a są bezpieczne w razie wypadku.

Data Publikacji 31.08.21 Czytaj Więcej

 
Ciąża i Pasy. TVN24 o kampanii fotelik.info. Zobacz WIDEO!

Ciąża i Pasy. TVN24 o kampanii fotelik.info. Zobacz WIDEO!

Mitów na temat zapinania pasów w samochodzie przez kobiety w ciąży jest mnóstwo. Prawo mówi jedno, eksperci drugie... a kobiety trzecie. Materiał TVN24 o kampanii Ciąża i Pasy wywołał falę komentarzy, które pokazują, jak bardzo potrzebne jest edukowanie mam zgodnie z obecnym stanem wiedzy na temat bezpieczeństwa jazdy.

Data Publikacji 29.08.21 Czytaj Więcej

  The Happy Family w fotelik.info. Co ich zaskoczyło? Obejrzyj VIDEO z wizyty

The Happy Family w fotelik.info. Co ich zaskoczyło? Obejrzyj VIDEO z wizyty

Ola i Kamil z kanału The Happy Family, po raz drugi odwiedzili fotelik.info. Tym razem mieliśmy przyjemność dobrać już nie jeden, a dwa foteliki! Obejrzyj VIDEO z wizyty i zobacz, co ich zdziwiło, a co zszokowało!

Data Publikacji 23.08.21 Czytaj Więcej

 
 
ABC Design Akta Graco Alpin Apramo Argos Avionaut Avova Axkid Baby Baby Dreams Baby Jogger Baby Relax Baby Relax Babyauto Babyfirst Babystyle BAIER Bebe Confort Bebecar Bergsteiger BeSafe Bimbo Bobob Bobobline Boulgom Brevi Brio Britax Britax Roemer Bugabo Bugaboo Cam Carbebe Casualplay CBX Chicco Concord Coneco Cosatto Cybex CybeX Deltim Diono Dremefa Easycarseat Eitel Emmaljunga Eurokids Fair Ferrari Fisher Price Foppapedretti Ganen GB Giordani Global Kids Goodbaby Graco Hauck Hema Heyner I'Coo Inglesina IWH Jane Joie Joolz Kiddicare Kiddy Kidsim Kinderfkraft Kiwy Klippan LCP Kids Loony Lutule Mamas & Papas Maxi-Cosi Meggy Michelin Mifold Migo Mothercare Mutsy Nachfolger Nania Neonato Nest Nuna Obaby Osann Patti Peg Perego Petite Star Phil & Teds Play Prenatal Profex Ramatti Recaro Renolux Renopol Roemer Safety 1 Silver Cross Silvercross Simple Parenting SmartKidBelt STM Storchenmuehle Stokke Storchenmuehle Sunshine Kids Swandoo Takata Team-Tex Teamtex Teutonia Tiggo United-Kids UPPAbaby Vertbaudet Vivitta Wawo Zooty
Fotelik Samochodowy Warszawa
Fotelik Samochodowy Kraków
Fotelik Samochodowy Wrocław
Fotelik Samochodowy Chorzow Fotelik Samochodowy Gliwice Fotelik Samochodowy Skarżysko-Kamienna